Keep Wales Tidy - Apply for a free garden package today

Published: 16 June 2021

Keep Wales Tidy is excited to announce that applications for Local Places for Nature have reopened.

Last year, more than 500 green spaces across the country were created, restored and enhanced. Community groups and organisations of all shapes and sizes got involved – from disability charities and youth groups to social enterprises and carer groups.

Now, thanks to support from Welsh Government, we’ve got hundreds more packages available. This is your chance to reverse nature’s decline and provide an important boost to the well-being of your local community at the same time.

Each pre-paid package includes native plants, tools and other materials. We’ll handle the orders and deliveries, and our project officers will even provide support on the ground.

Our packages this year fall into two categories:

1. Starter packages for community or volunteer groups looking to create a Pollinator Garden, Fruit and Herb Garden, or Urban Garden.

2. Development packages for community-based organisations that are ready to take on a bigger project and build a Food Growing Garden or Wildlife Garden.

In 2021-22, priority will be given to projects in urban, deprived areas with little or no access to nature. We’re also really keen to welcome applications from underrepresented groups across Wales.

It’s a simple application process. Just visit the Keep Wales Tidy website, choose your package, read through the guidance, and download and complete the application form.

We’re expecting packages to get snapped up fast, so make sure you get your application in soon!

If you have any questions, please get in touch with our Local Places for Nature team – email nature@keepwalestidy.cymru

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ôl! Gwnewch gais am becyn gardd am ddim heddiw

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ailagor.

Y llynedd, cafodd mwy na 500 o fannau gwyrdd eu creu, adfer a gwella ledled y wlad. Cymerodd grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob maint rDear County Councillor Jane Pratt,an - o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.

Nawr, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae gennym gannoedd yn rhagor o becynnau ar gael. Dyma eich cyfle i wyrdroi dirywiad natur a rhoi hwb pwysig i lesiant eich cymuned leol ar yr un pryd.

Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi'i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Byddwn yn ymdrin ag archebion a danfoniadau, a bydd ein swyddogion prosiect yn darparu cymorth ar lawr gwlad hyd yn oed.

Mae ein pecynnau yn perthyn i ddau gategori.

1. Pecynnau dechreuol i grwpiau cymunedol neu wirfoddol sy'n dymuno creu Gardd i Beillwyr, Gardd Ffrwythau a Pherlysiau, neu Ardd Drefol.

2. Pecynnau datblygu i sefydliadau cymunedol sy'n barod i ymgymryd â phrosiect mwy ac adeiladu Gardd Tyfu Bwyd neu Ardd Bywyd Gwyllt.

Yn 2021-22, bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i brosiectau mewn ardaloedd difreintiedig, trefol nad oes ganddynt fynediad at natur neu sydd â mynediad cyfyngedig at natur. Rydym hefyd yn awyddus iawn i groesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ledled Cymru.

Mae'n broses ymgeisio syml. Ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus, dewiswch eich pecyn, darllenwch y canllawiau, a dadlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais.

Rydyn ni'n disgwyl i becynnau fynd yn gyflym, felly gwnewch yn si┼Ár eich bod chi'n cael eich cais i mewn yn fuan!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur - e-bostiwch nature@keepwalestidy.cymru