Gwent Police

Published: 26 May 2021

The Herbert Protocol is a risk reduction tool to be used in the event of an adult with one of these conditions goes missing. It is named after George Herbert a War Veteran of the Normandy Landings who suffered with dementia. George sadly died when he went ‘missing’ on his way to his childhood home.

How do I register? It is a simple form 📄 which contains vital information about a person that can be added to our police systems with a recent photograph 📸. This will allow officers to have at hand important information, hopefully saving precious time in finding the missing person.

The person does not have to have wandered previously to complete a form, if you believe them to be at risk please contact us via email 📧: crimeprevention@gwent.pnn.police.uk to request a form.

 If you are part of a Neighbourhood Watch, Community Group or Support Service and would like to find out more about the Herbert Protocol please get in touch.

Ydych chi'n rhoi cymorth i berson bregus yn eich teulu, cymdogaeth, lle gwaith sydd â Dementia, clefyd Alzheimer neu sydd â gallu meddyliol cyfyngedig?  Ydych chi wedi clywed am Brotocol Herbert?

Mae Protocol Herbert yn ddull o leihau risg y gellir ei ddefnyddio os bydd oedolyn ag un o'r cyflyrau hyn yn mynd ar goll. Mae wedi cael ei enwi ar ôl George Herbert, cyn filwr a oedd yn rhan o Laniadau Normandy a oedd yn dioddef o ddementia. Yn drist, bu farw George pan aeth 'ar goll' ar ei ffordd i gartref ei blentyndod.

Sut ydw i'n cofrestru? Mae'n golygu llenwi ffurflen syml sy'n cynnwys gwybodaeth hollbwysig am berson, y gellir ei hychwanegu at ein systemau heddlu gyda llun diweddar 📸. Mae'r ffurflen yn golygu bod gan swyddogion wybodaeth bwysig wrth law a fydd, gobeithio, yn arbed amser gwerthfawr wrth ddod o hyd i'r person.

Nid oes rhaid i'r person fod wedi crwydro er mwyn i chi lenwi ffurflen, os ydych chi'n credu eu bod nhw mewn perygl, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at 📧: crimeprevention@gwent.pnn.police.uk i ofyn am ffurflen.

Os ydych chi'n rhan o Gynllun Gwarchod Cymdogaeth, grŵp cymunedol neu wasanaeth cymorth, ac am ddysgu mwy am Brotocol Herbert, cysylltwch â ni.